Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Tekstdirect, gevestigd te:

Louis Armstronglaan 686
3543EB Utrecht
E-mailadres: info@officekopen.com
KvK-nummer: 80189938
BTW-identificatienummer: NL003401513B44

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-) persoon die aan Tekstdirect de opdracht heeft gegeven of een overeenkomst is aangegaan tot het uitvoeren van werkzaamheden.
1.3 Opdracht: Het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling één of meerdere werkzaamheden te verrichten.
1.4 Partijen: Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de overeenkomst wordt beschreven met betrekking tot de opdracht waarvan de werkzaamheden zijn aanvaard door de opdrachtgever.
1.6 Offerte: De te verrichten werkzaamheden en een gespecificeerde begroting van de kosten voor de te verrichten werkzaamheden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en diensten tussen partijen.
2.2 Tenzij anders is vastgelegd in overeenkomst is het uitgesloten dat er sprake is van toepasselijkheid van een andere algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht (rechts-) geldig wanneer overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst.

3. OFFERTE
3.1 Alle offertes afkomstig van Tekstdirect zijn een uitnodiging tot het aannemen van een aanbod. Tekstdirect behoudt altijd het recht om een opdracht niet aan te nemen.
3.2 Offertes van Tekstdirect worden gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever dient alle belangrijke informatie over de opdracht te verstrekken aan de opdrachtnemer.

4. OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst met Tekstdirect wordt pas erkend nadat schriftelijk de opdrachtbevestiging van Tekstdirect voor goedkeuring is ondertekend en teruggestuurd.
4.2 De grootte van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving uit de opdrachtbevestiging van Tekstdirect. De wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen vallen hier ook onder.
4.3 Wijzigingen in de opdracht nadat deze met een schriftelijk akkoord is ondertekend dienen schriftelijk door de opdrachtgever worden ingediend. Indien de wijzigingen mondeling worden doorgegeven zijn alle onrendabele gevolgen voor de kosten van de opdrachtgever.
4.4 Mocht er sprake zijn van een wijziging in de opdracht dan is deze pas geldig nadat zijn aangenomen door Tekstdirect.
4.5 De meer- of minderkosten als gevolg van een wijziging in de opdracht worden minimaal voor het doorvoeren van de wijzigingen aangegeven aan de opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen worden de meer- of minderkosten gebaseerd op het aantal woorden, zoals beschreven op de website tekstdirect.nl.
4.6 Wijzigingen in de opdracht kunnen als gevolg hebben dat de levertijd die overeen is gekomen wordt overschreden. In dit geval kan Tekstdirect hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5. PRIJZEN
5.1 Alle gegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), eventuele transport- en portokosten en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Reden voor na berekening van de prijs kunnen zijn: door meerwerk voor Tekstdirect dan is overeengekomen, invoerrechten, grondstoffen, loon, buitenlandse valuta’s en andere factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden.
5.3 Indien tussen beide partijen geen prijs is overeengekomen, maar slecht een schatting van de kostprijs is gegeven of dat de prijs op grond van deze algemene voorwaarden gewijzigd kan worden, dan wordt de prijs op basis van na berekening vastgesteld. Het vaststellen van de nieuwe kostprijs gebeurt dan wel op na berekening van een als in de branche redelijk gezien uurtarief.

6. BETALING
6.1 Tekstdirect zorgt voor een tijdige facturering. Deelfacturering is niet mogelijk.
6.2 Tekstdirect is gerechtigd om voorafgaand aan de opdracht door middel van een factuur één of meer verrekenbare voorschoten te vorderen. Bij gebreken aan deze aanbetaling is Tekstdirect bevoegd tot het stopzetten of opschorten van de werkzaamheden. Tekstdirect behoudt te allen tijden het recht om de overeenkomst in te trekken.
6.3 De betaling dient te worden betaald op de door Tekstdirect in de factuur aangegeven rekening. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.4 Indien er niet tijdig betaald wordt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, ook zonder een hiervoor toereikende ingebrekestelling. Vanaf de vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd aan Tekstdirect, deze rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten worden in dit geval vastgesteld op 15% met een minimum van € 150,00. Eventuele gerechtelijke kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. LEVERING
7.1 Er wordt van te voren met de opdrachtgever een oplever termijn afgesproken. Tekstdirect zal de van te voren afgesproken levertijden naar zijn beste vermogen nakomen.
7.2 De afgesproken levertijden zijn te allen tijde indicatief en kunnen nooit beschouwd worden als een fataal oplevertermijn. Het overschrijden van het afgesproken oplevertermijn brengt Tekstdirect niet in verzuim, de opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding en kan de overeenkomst ook niet verbreken. De opdrachtgever moet te allen tijden zijn eventuele verplichtingen tegenover Tekstdirect nakomen.
7.3 Wanneer het oplevertermijn beduidend wordt overschreden, dan zal Tekstdirect zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om samen tot een acceptabele oplossing te komen.

8. EIGENDOMSOVERDRACHT
8.1 Tekstdirect behoudt zich al het eigendom van de verrichte werkzaamheden tot dat alle verschuldigde zaken van de opdracht gever aan Tekstdirect zijn betaald.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De documenten of rapporten die zijn geleverd door Tekstdirect in verband met advies of zaken die zijn geproduceerd vallen onder de Auteurswet 1912.
9.2 De intellectuele eigendomsrechten op de verrichte zaken blijven bij Tekstdirect. De intellectuele eigendomsrechten worden slechts overgedragen wanneer dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
9.3 Tenzij anders is overeengekomen mogen documenten of rapporten die zijn uitgereikt aan de opdrachtgever slechts intern gebruikt worden. Voor het publiceren van deze documenten of rapporten is schriftelijke toestemming nog van Tekstdirect.
9.4 Tekstdirect behoudt zich te allen tijden het recht om resultaten die verkregen zijn tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever te gebruiken voor eigen gebruik of voor derden, tenzij het belang van de opdrachtgever hiermee wordt geschaad.
9.5 De opdrachtgever vrijwaart Tekstdirect als er sprake is van een vordering door derde omtrent de intellectuele eigendomsrechten.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Mocht het zijn dat Tekstdirect aansprakelijk wordt gesteld, dan is Tekstdirect aansprakelijk beperkt tot hetgeen wat is geregeld in deze voorwaarden.
10.2 Tekstdirect is niet aansprakelijk voor schade, van welke soort dan ook, voortgekomen doordat Tekstdirect is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie.
10.3 Tekstdirect is alleen aansprakelijk voor directe schade, hieronder wordt verstaan, eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van Tekstdirect aan de overeenkomst te laten voldoen, kosten gemaakt ter beperking van schade in hoeverre de opdrachtgever kan aantonen dat deze daadwerkelijk hebben gezorgd voor schade beperking.
10.4 Tekstdirect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder wordt verstaan, gevolgschade, gemiste winst, schade door bedrijfs- of andere stagnaties. Als het gaat om een consumenten aankoop sterkt deze beperking tot in hoeverre deze is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
10.5 Indien Tekstdirect aansprakelijk is voor wat voor schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Tekstdirect beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de order, dit geld slechts voor het gedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
10.6 De beperkingen van de aansprakelijkheid die zijn besproken in dit artikel gelden niet wanneer de schade te wijten is aan intentie of grofweg de schuld van Tekstdirect, zijn leidinggevende of werknemers.